Hippisch recht

GESCHILLEN OVER EIGENDOM

Op het moment dat koper en verkoper met elkaar overeenstemming hebben bereikt over, grofweg,
het te (ver)kopen paard en de koopsom, sluiten partijen een koopovereenkomst met elkaar. Hiermee
lijkt alles geregeld. Dat is echter niet het geval.
Belangrijk om te weten is dat het sluiten van de koopovereenkomst niet automatisch betekent dat de
koper op dat moment eigenaar is geworden. Hiervoor is namelijk ook vereist dat het paard geleverd
wordt. Dit betekent dat de verkoper de koper het bezit over het paard dient te verschaffen. De
verkoper dient het paard aan de koper af te geven.
U bent vrij om te bepalen hoe deze levering plaatsvindt. Zo is het mogelijk dat u als koper het paard
bij verkoper ophaalt. De levering is dan geslaagd op het moment dat het paard in jouw trailer staat.
Het is ook mogelijk dat de verkoper het paard komt brengen. Dan is de levering pas geslaagd op het
moment dat u het paard van de trailer heeft geladen.
Het is mogelijk om hieraan aanvullende voorwaarden aan te verbinden, zoals de voorwaarde dat de
eigendom pas overgaat nadat de koper de volledige koopsom heeft voldaan.
Het geheel van afspraken tussen partijen bepaalt het moment waarop het paard daadwerkelijk van
eigenaar wisselt. Het is van belang om deze afspraken goed vast te leggen voor het geval er tussen
het sluiten van de koopovereenkomst en de levering schade aan het paard ontstaat. De afspraken
tussen partijen bepalen dan wie als eigenaar voor deze schade aansprakelijk is.